Tridentský koncil (4) - část 2-2

sobota 11. únor 2012 13:38

4. ZASEDÁNÍ
slavené 8. dubna léta Páně 1546

DEKRET O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ SVATÝCH KNIH

Po uvážení toho, že by církev Boží měla nemalý užitek z rozhodnutí, které ze všech užívaných latinských vydání svatých knih mají být za autentické, tento posvátný synod dále ustanovuje a prohlašuje, že ono staré vydání Vulgáty, které bylo prověřeno dlouhým užíváním v církvi, má být bráno za účelem veřejného čtení, diskusí, kázání a výkladů jako autentické, a nikdo se nemá odvažovat nebo pokoušet ho odmítat.

Dále: Pro potlačení opovážlivců Synod rozhoduje, aby ve věcech víry a mravů patřících ke stavbě křesťanské nauky nikdo nenakládal se svatým Písmem podle vlastního chápání proti tomu smyslu, kterého se držela a drží svatá matka církev, jíž patří soud o pravém smyslu a výkladu Písem, ani se neodvažoval vykládat Písmo svaté proti jednomyslnému konsensu církevních otců vedený pouze svým vlastním důvtipem, i kdyby takové výklady neměl v úmyslu nikdy zveřejnit. Ti, kdo se proti tomu proviní, budou svými ordináři označeni a potrestáni zákonnými tresty.

Synod chce - jak si žádá spravedlnost - v této věci stanovit meze vydavatelům, kteří se domnívají, že mohou vše, co chtějí, a dosud bez omezení a bez dovolení církevních představených vydávali knihy Písma svatého, s poznámkami a výklady bez rozlišování jejich autorů, často anonymně, s nepravdivými údaji, a co horšího, bez uvedení autora. Kromě toho takové knihy nerozvážně prodávají bez ohledu na to, kde byly vydány. Synod proto rozhoduje a nařizuje, aby byla svatá Písma, především ono starobylé vydání Vulgáty, vydávána co nejpřesnějším způsobem. A pod hrozbou anathematu a pokuty stanovené kánonem posledního Lateránského koncilu se nikomu nedovoluje vydávat nebo připravovat k vydání jakékoli knihy týkající se posvátných věcí bez udání jména autora, ani takové knihy v budoucnu prodávat nebo přechovávat, pokud nebyly předtím prozkoumány a schváleny ordinářem. A co se týká řeholníků, ti musejí mít vedle tohoto prozkoumání a schválení i dovolení vlastních představených, kteří ony knihy prozkoumají v souladu s jejich vlastními stanovami. Ti, kdo takové spisy nechávají kolovat nebo šířit v rukopisech bez předchozího prozkoumání a schválení, podléhají stejným trestům jako vydavatelé. A ti, kdo je vlastní nebo čtou bez uvedení autora, budou bráni jako autoři. Ono povolení pro takové knihy ať je v těchto spisech autenticky uvedeno na úvodní straně knihu, spisu nebo tisku. Toto vše, tj. schválení i prozkoumání, ať je zdarma, aby vše, co má být schváleno, bylo schváleno, a vše, co má být zavrženo, ať je odmítnuto.

Dále: Aby potlačil opovážlivost, která převrací a překrucuje slova a věty Písma svatého do světského bláznovství, tj. bájí, jalovostí, lichotek, utrhování, pověr, bezbožných a ďábelských zaříkadel, věštění, hádání a hanopisů, tento Synod přikazuje a nařizuje odstranění takové neúcty a pohrdání, aby se nikdo neodvažoval užívat slov Písma svatého takovým způsobem, a aby všichni lidé tohoto druhu opovážlivě narušující Boží slovo byli od biskupů potlačováni právem, rozsudky a tresty.

OZNÁMENÍ O DALŠÍM ZASEDÁNÍ

Dále tento svatý Synod ustanovuje a rozhoduje, aby se následující zasedání konalo a slavilo ve čtvrtek po přesvatém svátku Letnic.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00