Tridentský koncil (4) - část 1-2

pondělí 9. leden 2012 19:14

4. ZASEDÁNÍ
slavené 8. dubna léta Páně 1546

DEKRET O KANONICKÝCH PÍSMECH

Posvátný, ekumenický a všeobecný Synod tridentský legitimně svolaný v Duchu svatém za předsednictví stejných tří legátů Apoštolského stolce má ustavičně před očima odstranění omylů, které vede k uchování samotné čistoty evangelia v církvi. To, co bylo (Jer 31) nejprve slíbeno skrze proroky ve svatých Písmech, náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, nejprve vyhlásil vlastními ústy a poté přikázal svým apoštolům hlásat všemu stvoření jako pramen spásné pravdy a morální kázně (závěr Mt nebo Mk). A vidíme, že jsou tato pravda a kázeň obsaženy v psaných knihách a nepsaných tradicích, které přijali apoštolové z úst samého Krista (2 Sol 2), nebo byly předány apoštolům od Ducha svatého, a jakoby z ruky do ruky tradované došly až k nám. Následujeme příklady pravověrných otců a přijímáme a uctíváme se stejnou zbožností všechny knihy starého i nového zákona, jejichž autorem je v obojím případě Bůh, stejně jako samotné tradice vztahující se k víře i mravům jakožto Kristem vyslovené nebo od Ducha svatého předané a v katolické církvi v nepřerušené posloupnosti uchovávané. A Synod tedy rozhodl vložit do tohoto dekretu seznam svatých knih, aby nikdo nemohl pochybovat o tom, které knihy to podle tohoto Synodu jsou. Jsou to tyto níže uvedené knihy:

Starý zákon: pět knih Mojžíšových, tj. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dále Jozue, Soudců, Ruth, čtyři knihy Královské [dnes 2 Sam a 2 Král - pozn. překl.], dvě Letopisů, Ezdráš první a druhý nazývaný Nehemiáš, Tobiáš, Judit, Ester, Job, Žaltář rozdělený na stopadesát žalmů, Přísloví, Kazatel, Píseň Písní, Moudrosti, Sírachovec, Izaiáš, Jeremiáš s Baruchem, Ezechiel, daniel, svanáct menších proroků, tj. Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš, dvě knihy Makabejských, první a druhá.

Nový zákon: čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, Skutky apoštolů sepsané evangelistou Lukášem, čtrnáct listů apoštola Pavla Římanům, dva Korinťanům, Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, dva Soluňanům, dva Timoteovi, Titovi, Filemonovi a Židům [dnes se nepovažuje za Pavlův - pozn. překl.], dva listy apoštola Petra, tři apoštola Jana, jeden apoštola Jakuba a jeden apoštola Judy, a Zjevení apoštola Jana.

Kdyby někdo celé tyto knihy se všemi jejich částmi, jak jsou obvyklé v církvi katolické a obsažené ve starobylém vydání latinské Vulgáty neuznával za posvátné a kanonické, a kdyby vědomě a dobrovolně opovrhoval zmíněnými tradicemi, anathema sit.

Ať všichni porozumí, jakým řádem a jakým způsobem bude tento Synod postupovat poté, co položil základ vyznání víry, a jaká svědectví a autority hodlá použít při potvrzování dogmat a obnově mravů v církvi.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00