Akta Tridentského koncilu

pondělí 2. leden 2012 21:48

Proč vlastně tahle rubrika a tahle práce na překládání akt Tridentského koncilu?

Všeobecné koncily jsou pro křesťany něčím navýsost důležitým. Zvláště katolíci a pravoslavní je chápou jako zásadní shromáždění reprezentující křesťanstvo. S pravoslavnými se katolíci shodnou pouze v několika prvních koncilech. Poté, v období schismatu východ-západ již pravoslavní západní katolické koncily neuznávají. Katolická církev přijímá celkem 21 ekumenických všeobecných koncilů, z nichž poslední byl vatikánský toho jména druhý.

Úkolem všeobecného koncilu je reagovat na požadavky a výzvy, které přináší situace církve v dané době. Obvykle jsou to sporné otázky, hereze, problémy v církvi nebo výzvy, kterým církev musí čelit. V případě Tridentského koncilu byla takovou výzvou hlavně reformace, tedy stav štěpení západního křesťanstva.

Každý koncil má jednak roli doktrinální, jednak disciplinární. Podle toho také vypadají i dokumenty, které ten který koncil vydá. V doktrinálních neboli naukových otázkách je všeobecný koncil katolickou církví chápán jako shromáždění, které je nadáno možností neomylnosti. Jinak řečeno, koncil může s definitivní platností rozhodnout ve věcech víry a mravů, až k prohlášení nějaké pravdy za součást Božího zjevení (jinými slovy může vyhlásit dogma). Důvodem tohoto přesvědčení je, stručně řečeno, důvěra, že se církev jako celek nemůže ve víře mýlit. Všeobecný koncil je shromáždění chápané jako reprezentace církve jako celku. Toto shromáždění pak prohlašuje určité věci jako to, v co církev věří. Nejde tedy ani tak o rozhodování a vyhlašování dogmat jakoby něčeho zcela nového, ale o deklaraci, vyznání již existující víry - ovšem deklaraci definitivní, která se už dále nemůže legitimně zpochybňovat. Nicméně zdaleka ne všechny texty týkající se nauky lze chápat jako dogmatické výroky. Je celá řada textů, které mají autoritu nižšího stupně. Dalšími typy výroků jsou disciplinární rozhodnutí o řádu v církvi. To samozřejmě také nejsou dogmata, ale často navíc věci dobově a situačně podmíněné.

Tridentský koncil je v pořadí devatenáctým všeobecným koncilem. Jak už bylo řečeno, představuje katolickou reakci na situaci již existujícího rozdělení západní církve. Katolická církev stála před spoustou otázek a problémů. Jinými slovy, církev potřebovala reformu. Tridentský koncil je takovou reformou, dalo by se říci, že je katolickou reformací. Koncil svolal papež Pavel III. Dál pak pokračoval pod papežem Juliem III. a skončil za Pia IV.

A proč se vlastně tímto koncilem zaobírám a dávám si práci s překladem jeho akt? Důvod je jednoduchý. Tridentský koncil patří k nejvýznamnějším koncilům dějin církve a řada jeho dogmat se týká věcí významných a dnes vysoce aktuálních. Měli bychom ho znát a je dobré ho znát. Pročítání jeho dekretů mě prostě oslovuje, obohacuje a koneckonců i baví. Tak se chci podělit i s jinými. Řada lidí má navíc k Tridentskému koncilu zvláštní odiózní vztah jako k čemusi podivnému, příliš konzervativnímu a nehezkému. Nechápu to a doufám, že si eventuální čtenáři, kteří podobné předsudky mají, svůj přístup změní.

Dokumenty se tu budou kousek po kousku objevovat v intervalech "jak to vyjde". Rozhodně neslibuji každý druhý den další dekret. Překlad je také třeba chápat jako pracovní. Jakékoli oficiální překlady podobných textů musejí být schváleny příslušnými církevními autoritami. Toto je opravdu jen postupné překládání za účelem vlastního lepšího pochopení (neboť nic člověk nepochopí tak dobře, jako když se pokusí to přeložit) a radosti z obsahu textu samého, i z latiny jako jazyka. Všechny eventuální chyby tedy padají na mou hlavu a pokud nějaké najdete, budu vděčný za upozornění, abych je mohl opravit. Tak ať se i před vámi otevře bohatství, které Tridentský koncil představuje.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00