Pokušení na univerzitě

úterý 18. říjen 2011 11:41

Malá meditace o dnešních univerzitách a studentech.

Univerzitní studium je založeno na určité tradici vzdělanosti a intelektuální formace. Avšak už odedávna představuje téma poznání a studia námět k promýšlení jistého pokušení. Pokušení nazývaného faustovské. Je to snaha poznat co nejvíc a za jakoukoli cenu. Poznání v sobě toto nebezpečí prostě nese. Dnešní doba ale není taková, že by takovému faustovskému pokušení přála. Spíše jsme v situaci, kdy většina lidí musí odolávat pokušení jinému, totiž pokušení, které bych nazval pokušením norimberského trychtýře. Podle pověsti jistý norimberský švec naléval vědění do hlavy trychtýřem. Řada dnešních lidí by za takový trychtýř dnes platila zlatem. Místo dřiny nad knihami snadná „vlitá“ moudrost a poznání. A tak studenti příliš nečtou, nediskutují, nepřemýšlí, ale snaží se rychle a bezpracně nalít do hlavy to, co je třeba. Norimberský trychtýř tak dostává podobu nakopírovaných zápisů z přednášek, na které chodili jiní nebo různých stručných výpisků vypsaných z jiných již tak dost stručných výpisků. Namísto skutečného vědění ale norimberský trychtýř představuje iluzi vědění. A tím se dostáváme ke třetímu pokušení, které dnes bohužel také kvete, kam jen se podíváme. Je to pokušení ocitající se až za hranami zákonů etických i autorských – opisování, plagiáty, na zakázku psané seminární a jiné práce, s nimiž se bezskrupulózně kšeftuje. Zde už nejde ani o poznání, ani o iluzi poznání, ale pouze o papír s potvrzením kvalifikace.

Po čem tedy studenti touží? Po vědění nebo po titulu za každou cenu? A pokud po poznání, co jsou pro ně ochotni udělat? Upsat svou duši ďáblu jako Faust nebo pouze shánět nějaký typ norimberského trychtýře? Anebo jsou snad ochotni číst, přemýšlet a diskutovat? Faustovi chyběla ctnost uměřenosti, norimberským chyběla ctnost svědomitosti a pracovitosti. Plagiátorům se nedostává ctnosti spravedlnosti. Pokud se těmto pokušením a nectnostem dokáže student vyhnout, může zakusit to, co Aristotelés nazývá nejvyšší blažeností, totiž intelektuálního nazření a dobrého ctnostného života.

Faustovské pokušení dnes asi příliš hrozit nebude. Dnešní doba je v mnohém antiintelektualistická a snaží se všeho dosáhnout rychle, bez námahy a bez opravdového poznání. Spíše hrozí nebezpečí norimberské a titulomanské. Student je dnes všemi možnými tlaky nucen nikoli k vědění, ale k rychlému plnění povinností. A školy jsou jinými tlaky nuceny k výuce ve velkém, která se odosobňuje, ztrácí úzký kontakt mezi učitelem a studentem a přetváří se v jakýsi „průmysl“, výrobnu rychlých a levných absolventů. To vše nás k norimberskému a titulomanskému pokušení bohužel tlačí. Jako všechny krátkodobé iluze úspěchu a štěstí však mohou nabídnout pouze krátkodobý profit. Na jejich konci stojí polovzdělanec, který stejně nic neumí, nebo úspěšný bezskrupulózní manipulátor, který stejně jako Faust nakonec zaprodá svou duši ďáblu. Faust aspoň dosáhl vědění. V pokušení titulomanském ale metaforicky řečeno ďábel ušetří i tuto nákladovou položku a člověk se stane pouze morální kreaturou, aniž by cokoli získal a navíc to (blbec) dělá zadarmo. Výsledek je ale stejný.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00