Žena jako nepovedený muž?

úterý 27. červenec 2010 11:20

Když už jsem se v minulém příspěvku na blogu pustil do genderové ideologie, napadlo mě, že by stálo za to napsat aspoň zmínku o údajném středověkém podceňování ženy, která byla pokládána za "nepovedeného muže". Často se cituje úryvek z Teologické sumy Tomáše Akvinského, který tato slova uvádí. Má to být doklad toho, jak moc středověk (a potažmo křesťanství, které středověku ideově vládlo) ženy "nemusel" (jen si přečtěme ahistorické bláboly Dana Browna, které jsou přímo trestí takového chápání středověku). Rád bych ukázal celou věc v souvislostech, neboť to obvykle povrchní "citovači" oněch středověkých textů nedělají.

Nejprve je třeba jasně říct, že antika, středověk i novověk většinou ženu skutečně za níže postavenou a méně dokonalou chápaly. Důvody mohou být různé, např. obvykle slabší tělesnou konstituci, která v době glorifikace válečníků a hrdinů mohla znamenat zásadní minus, nebo údajnou neschopnost vyššího vzdělání a tedy i rozumu, která byla ovšem dána mnohem víc dobovými společenskými stereotypy než realitou. Žádnou z těchto věcí ale nemůžeme brát paušálně - v době antiky víme o Epikúrově otevřenosti pro ženy - filosofky, ve středověku máme nespočet ženských klášterů se vzdělanými abatyšemi apod. Níže postavený také ve společnosti uznávající danou hierarchii nemuselo znamenat "špatný" nebo "k ničemu". Trubadúrské písně opěvující ženy mluví samy za sebe. Nicméně to vše nic nemění na tom, že žena byla do značné míry chápána jako méně hodnotná. A tím se dostáváme k výrazu "nepovedený muž". Je to antický pojem, který středověk pouze cituje.

Tomáš Akvinský výraz "nepovedený muž" (mas occasionatus) o ženě skutečně používá. Uvádí ho ale jako citát z Aristotela, kterého chápe jako uznávanou autoritu v oblasti poznání věcí přirozených: "Praví totiž Filosof v knize O plození živočichů: 'žena je nepovedený muž.'" Také cituje jeho teorii o tom proč se rodí jednou chlapci a jindy dívky: "Filosof v knize O živočiších říká, že "vítr severní napomáhá zrození mužů , jižní vítr zase zrození žen".

Na druhé straně ale Tomáš nechápe zrození ženy jako defekt lidské přirozenosti, ale jako něco, co je v normálním řádu věcí. Nebere tedy ženu jako zmrzačeného muže, ale jako přirozeně slabšího člověka, který je ale stejně člověkem jako muž. Ukazuje to např. v odpovědi na otázku, zda by bylo potřeba žen i kdyby první lidé nezhřešili:

"Je třeba říci, že ve stavu nevinnosti by nechybělo nic, co patří k úplnosti lidské přirozenosti. Jako však k dokonalosti vesmíru patří různé stupně věcí, tak také různost pohlaví patří k dokonalosti lidské přirozenosti. A proto ve stavu nevinnosti by se rodilo obojí pohlaví." (Suma teologie I, q. 99, a. 2)

Rozhodně tedy nejde o to, že by byly ženy jakýmsi "změtkem přírody". Tomáš byl ale nejen filosof, ale především teolog a jako takový aristotelské závěry o ženě do značné míry koriguje na základě Bible. nejprve si všimněme jeho odpovědi na námitku, že v ženě není obraz Boží:

"Jak v muži, tak i v ženě se nachází obraz Boží v tom, v čem spočívá ráz obrazu především, tj. v rozumové přirozenosti. Když se v Gn 1 říká, 'k obrazu Božímu ho (tj. člověka) stvořil', dodává: 'stvořil je jako muže a ženu'. A řekl 'je' (tj oba), jak praví Augustin, aby se nemyslelo, že obojí pohlaví bylo spojeno v jednom jedinci. Avšak z hlediska čehosi druhotného se obraz Boží nachází v muži způsobem, jakým se nenachází v ženě: muž je totiž počátkem a cílem ženy, jako Bůh je počátkem a cílem celého stvoření. Proto, když Apoštol řekl, že 'muž jest obrazem a slávou Boží, žena pak obrazem a slávou muže', ukazuje, proč to řekl, když dodává: 'Není totiž muž ze ženy, ale žena z muže; a muž nebyl stvořen kvůli ženě, nýbrž žena kvůli mužovi.' (Suma teologie I, q. 93, a. 4 ad 1)

Rozumová přirozenost je tedy společná muži i ženě a nelze tedy chápat Aristotelova slova o nepovedeném muži ve smyslu jakéhosi nepřístojného nepodařeného zrození. Přesto je ale zřetelné, že Tomáš chápe ženu jako níže postavenou než muže. Pouze se brání tomu, že by ženské pohlaví bylo defektem lidské přirozenosti. Opět je třeba si uvědomit, že antika, středověk i novověk byly společnosti, které uznávaly existenci určité společenské hierarchie, která v zásadě nebyla zpochybňována. A do této představy zapadá tvrzení o nižším postavení ženy poměrně nekonfliktně a bez pohoršení. Navíc vezměme v úvahu, že na rozdíl od antiky přichází křesťanské myšlení s personálním přístupem, který oceňuje jedinečnost a důležitost každého člověka před Bohem. S novověkou sekularizací se pak tento důraz zase oslabuje. Proto může v novověku opět propuknout otrokářství, proto vznikají teorie vedoucí k různým exklusivismům (ne každý člověk je osobou, a ty, co osobou nejsou, je možné zabít). Vraťme se ale k Tomášovi.

Ten se vyjadřuje k otázce rovnosti ženy a muže takto (komentuje slova Bible o stvoření ženy z mužova žebra:

"Je třeba říci, že bylo vhodné utvořiti ženu ze mužova žebra. Za prvé proto, aby se ukázalo, že mezi mužem a ženou má být společenské spojení. Ani žena nemá 'panovat nad mužem', a proto nebyla utvořena z hlavy; ani jí nemá muž pohrdat jakožto otrocky podrobenou; a proto nebyla utvořena z nohou." (Suma teologie I, q. 92, a. 3)

Je zřejmé, že v antice, středověku nebo novověku nenajdeme dnešní pojetí absolutní rovnosti muže a ženy (které dochází až do absurdity, podle které nejen že mezi mužem a ženou není rozdíl v lidské důstojnosti a lidských právech, ale že mezi nimi není rozdíl žádný. Na druhé straně ale nelze z autorů jako byl Tomáš a jiní dělat zapšklé misogyny, kteří se ženám dovedli jen posmívat a podceňovat je. Naopak, vidíme snahu ukázat všechny stránky reality - nejen interpretaci Aristotela, ale i jeho křesťanskou korekturu a doplnění. O takovém přístupu by se Freudovi (který  se mohl na dobový stav poznání vymlouvat mnohem méně než Tomáš, a přesto tvrdil cosi o touze ženy po mužském přirození, které jí chybí) ani nesnilo.

 

 

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00